KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH GRANTÓW KURATORA OŚWIATY 2015

Portret użytkownika matczak

 

Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli

i  Kształcenia  Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

 sekretariat ds. doskonalenia  tel./fax (042) 678 10 85,  e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

dyrektor   tel. (042) 678 33 78,      fax (042) 678 07 98           www.wckp.lodz.pl

 

 

 

Łódź, dnia 07.09.2015 r.

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Kurs doskonalący dla nauczycieli
w ramach Grantów Kuratora Oświaty 2015

Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna  a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje
20 godzinny kurs doskonalący w ramach środków Kuratora Oświaty na doskonalenie nauczycieli w 2015 r. Organizatorem jest doradca metodyczny pracowni edukacji przyrodniczej i prozdrowotnej Maciej Matczak. Kurs kierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół    z Łodzi. Szkolenie jest bezpłatne.

Kurs  służy   doskonaleniu   umiejętności  nauczycieli   w   planowaniu    koordynowaniu

i   organizowaniu    działań    ukierunkowanych   na   budowanie   strategii   zdrowego  żywienia

i  aktywności   uczniów w szkole  oraz  na  podejmowanie działań  zapobiegających  otyłości dzieci  i  młodzieży.

W programie kursu :

  • Rola i zadania szkoły w kształtowaniu u uczniów nawyków: aktywności fizycznej

i zdrowego żywienia

  • Znaczenie aktywności fizycznej i zdrowego odżywienia dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży
  • Formy współpracy ze środowiskiem w zakresie budowaniu szkolnej strategii kształtowania „zdrowych” nawyków uczniów
  • Profilaktyka i wsparcie uczniów z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja) oraz nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży

 

Zajęcia dla nauczycieli łódzkich szkół odbywać się będą  w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  ul. Kopcińskiego 29 w dniach:

19, 26 października i 2, 9 listopada 2015 r. godziny 15– 19  sala 210.

 

Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia jest:

  • 90% frekwencji na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo,
  • wykonanie zadań określonych w programie kursu i zaprezentowanie ich grupie

Kurs prowadzić będą doradcy metodyczni Ewa Sprawka i Maciej Matczak (koordynator).

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o przesłanie na adres ŁCDNiKP wypełnionej i podpisanej przez dyrektora szkoły Karty zgłoszenia do dnia
30 września 2015.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszyscy zakwalifikowani zostaną powiadomieni  telefonicznie, dlatego prosimy o podanie na Karcie zgłoszenia numeru telefonu kontaktowego. Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Matczak  tel. 605 200 006 ; matczak@toya.net.pl

 

Uwaga!

Prosimy Dyrektorów o umożliwienie zakwalifikowanym nauczycielom udziału
we wszystkich zajęciach.

W przypadku wysłania Karty zgłoszenia i późniejszej rezygnacji nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego (przed terminem pierwszych zajęć), powiadomienia koordynatora w celu umożliwienia uczestnictwa w kursie innej osobie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Maciej Matczak

matczak@toya.net.pl

 

 

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielski