Informacje o Projekcie

ZASADY PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM I PLACÓWKOM TYTUŁU
Animator  rozwoju  zawodowego
W RAMACH PROJEKTU „RZEPA”

 

„Zechciejmy się uczyć od siebie nawzajem, abyśmy mogli pracować owocnie.”   
(św. Jan Bosko)

I. NAZWA PROJEKTU:
Rozwój Zawodowy poprzez Edukację, Prezentację, Adaptację „RZEPA”

II. ADRESAT:
Zespoły przedmiotowe nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach

III. CELE PROJEKTU:

 • Stymulowanie aktywności zawodowej nauczycieli, zwłaszcza dyplomowanych, do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów i kontraktowych (poprzez uczestnictwo w różnorodnych co do formy, tematyki i warunków bazowych modelowych zajęciach edukacyjnych)
 • Upowszechnianie osiągnięć zawodowych nauczycieli oraz przykładów dobrej praktyki edukacyjnej.
 • Motywowanie nauczycieli z przedmiotowych zespołów wychowania fizycznego do współpracy            i samodoskonalenia

IV. INFORMACJE OGÓLNE:

Projekt adresowany jest głównie do nauczycieli dyplomowanych wychowania fizycznego oraz szkolnych zespołów przedmiotowych. Zadaniem uczestników projektu jest przygotowanie  i prezentacja lekcji modelowej lub innej formy zajęć edukacyjnych (np. warsztatów, sesji, konferencji) dla nauczycieli wychowania fizycznego łódzkich szkół. Formę, tematykę oraz termin przeprowadzenia zajęć należy uzgodnić z doradcą metodycznym. Powinien on być spójny z planem doskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny, przygotowanym i zaproponowanym przez doradcę na pierwszej konferencji. Zgłoszenia przyjmują doradcy metodyczni właściwi dla danej szkoły przez cały rok szkolny.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie zbierają punkty dla swojej szkoły, a jako wyraz ich osobistego wkładu w upowszechnianie dobrej praktyki edukacyjnej na terenie Łodzi, będą mogli otrzymać tytuł  Animator rozwoju zawodowego nauczycieli. Taki sam tytuł otrzyma placówka, z której nauczyciele uzyskali w sumie 50 punktów.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

1. Tytuł Animator rozwoju zawodowego otrzymuje szkoła, z której nauczyciele zgłosili chęć udziału w projekcie i uzyskali  w sumie co najmniej 50 punktów za przeprowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych. Ponadto, wszyscy nauczyciele z danej placówki, którzy prowadzili zajęcia również otrzymują indywidualny tytuł Animator rozwoju zawodowego.

2. Punkty przyznawane są za  (patrz przykład w tabeli poniżej):

 1. liczbę godzin przeprowadzonych zajęć edukacyjnych :
  • 1 godzina -1 pkt
  • 2 godziny – 2 pkt
  • 3 godziny – 3 pkt
  • 4 godziny – 4 pkt,  itd.
 1. liczbę uczestników spotkania:
 • do 10 osób – 3pkt
 • do 20 osób – 5 pkt
 • powyżej 20 osób -10 pkt

(Wyjątek stanowią zajęcia gdzie liczba uczestników jest ograniczona. W takim przypadku liczba przyznanych punktów zależeć będzie od liczby zgłoszeń.)

 1. ocenę zajęć wystawioną przez oglądających,

Uczestnicy zajęć każdorazowo oceniają zajęcia po ich zakończeniu w skali 1 – 5. Liczbę punktów stanowi średnia arytmetyczna tych ocen.

 1. stopień awansu zawodowego:
 • nauczyciel dyplomowany  - 5 pkt                     
 • nauczyciel mianowany  - 3 pkt

 

TABELA PUNKTÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RZEPA”

 

LP

Nazwisko i imię nauczyciela

Nr szkoły

Temat
zajęć

Forma

Liczba punktów
= liczbie godzin przeprowadzonych zajęć
 

 

a

Liczba punktów uzyskanych za ilość uczestników zajęć
 

b

Liczba punktów = średniej ocen wystawianych przez uczestników zajęć (ankieta)
c

Liczba punktówza stopień awansu zawodowego
 

d

OGÓŁEM
PUNKTY uzyskane przez nauczyciela

1

Jan Iksiński

01

Stymulowanie rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez gry  i zabawy ruchowe

W
(warsztaty)

4 godziny
4 pkt

14 osób/
5 pkt

11 osób
– bdb
3 osoby
– db
= 4,7 pkt

n-l dyplomowany
5 pkt

18, 7

 

3.  USTALENIA KOŃCOWE

 • Na początku każdego roku szkolnego będzie ogłaszany dolny limit punktów uprawniający szkołę do uzyskania tytułu Animatora rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2008/2009 ten limit to 50 punktów.
 • Z każdej placówki udział w projekcie może wziąć dowolna liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wychowania fizycznego. Uzyskane przez nauczycieli punkty sumują się.
 • W przypadku prowadzenia zajęć przez 2 nauczycieli z różnych szkół, punkty otrzymują obie placówki w ilości uzyskanej przez tych nauczycieli w dniu prezentacji zajęć.
 • Szkoła, z  której nauczyciele wzięli udział w projekcie i w danym roku szkolnym uzyskali mniej niż określony limit punktowy, nie traci zdobytych punktów. Przechodzą one na  następny rok szkolny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania na początku roku szkolnego zmian    w Zasadach przyznawania punktów…

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Ewa Sprawka