Zasady przyznawania certyfikatów

Warunki przystąpienia do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
(obowiązują od października 2006 roku)

Warunki wstępne

Aktywność w zakresie promocji zdrowia w szkole i środowisko lokalnym:

 • Otwartość na zmiany służące promowaniu zdrowia wśród członków społeczności szkolnej
 • Przekonanie Dyrekcji oraz większości Rady Pedagogicznej o słuszności idei
 • Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej

Okres przygotowawczy

 1. Kontakt z koordynatorem Łódzkiej Sieci Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie w  celu zgłoszenia rozpoczęcia okresu przygotowawczego potwierdzony pismem Dyrekcji placówki
 2. Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej o realizacji projektu Szkoła / Przedszkole  Promujące Zdrowie
 3. Powołanie szkolnego Zespołu i koordynatora projektu Szkoła / Przedszkole  Promujące Zdrowie
 4. Zorganizowanie szkolenia dla Rady Pedagogicznej dot. projektu Szkoła / Przedszkole  Promujące Zdrowie (we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)
 5. Przygotowanie i podjęcie systematycznych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza stanu, planowanie, realizacja, ewaluacja
 6. Monitorowanie samopoczucia społeczności szkolnej – stopnia zadowolenia ze szkoły
  i różnych aspektów jej funkcjonowania (warunki nauki, relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, itp.)
 7. Opracowanie raportu podsumowującego okres przygotowawczy obejmującego informacje z punktu 4 i 5.

Uwagi

 • Okres przygotowawczy trwa minimum 6 miesięcy.
 • Szkoły mogą zgłaszać rozpoczęcie okresu przygotowawczego do końca grudnia danego roku kalendarzowego.
 • Okres przygotowawczy trwa co najmniej do końca roku szkolnego następnego roku kalendarzowego.
 • We wrześniu roku, w którym zakończył się okres przygotowawczy placówki mogą składać wniosek o przyjęcie do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Wniosek powinien zawierać:

 1. List intencyjny Dyrekcji z prośbą o włączenie placówki do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
 2. Uchwałę Rady Pedagogicznej w tej sprawie (kserokopia)
 3. Skład Szkolengo Zespołu ds. projektu
 4. Raport z okresu przygotowawczego
 5. Plan pracy na najbliższy rok szkolny.

Wniosek składany jest w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź 

 

Warunki przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

I.    Po upływie co najmniej 3 lat działań w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących
       zdrowie placówka może ubiegać się o przyjęcie  do Wojewódzkiej Sieci SzPZ składając
       wniosek do koordynatora regionalnego z prośbą o rekomendację.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Potwierdzenie podtrzymania przez 60% społeczności szkolnej gotowości przystąpienia do Sieci,  poświadczone przez dyrektora placówki.
 2. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie ubiegania się o przystąpienie do sieci wojewódzkiej.
 3. Raport, który powinien zawierać:
  1. Informację o dokumentacji potwierdzającej planowanie pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia.
  2. Sprawozdanie z podjętych działań ukierunkowanych na rozwiązanie zdiagnozowanego problemu priorytetowego oraz ich ewaluacja (z uwzględnieniem  realizacji ścieżki edukacji prozdrowotnej).
  3. Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu promocji zdrowia*
  4. Informację o poszerzaniu przez społeczność szkolną wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej.
  5. Informację o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  6. Zasady pracy szkolnego koordynatora i zespołu wspierającego
  7. Informację na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły).
  8. Opis współpracy szkoły ze służbą zdrowia i innymi organizacjami wspierającymi edukację prozdrowotną.
  9. Informację o dodatkowej dostępnej informacji z przebiegu pracy (zdjęcia, kasety wideo, CD itp.).

II.  Koordynator regionalny rekomenduje złożony wniosek do Wojewódzkiego Zespołu
        Wspierającego.

III.  Szkoła przyjęta do sieci podpisuje porozumienie z koordynatorem wojewódzkim i po
        ewaluacji otrzymuje certyfikat przynależności do Wojewódzkiej Sieci  SzPZ  na okres 5
        lat.

*
1. Tytuły projektów realizowanych w placówce w ostatnich 3 latach.
2. Opis wybranego projektu realizowanego w roku szkolnym 2005/2006 wg schematu:

 • koordynator i współodpowiedzialni za realizację projektu
 • tytuł projektu
 • cele projektu
 • uzasadnienie doboru tematyki
 • zasięg projektu (adresaci, odbiorcy)
 • harmonogram działań
 • najważniejsze kryteria oceny
 • podsumowanie projektu (w jakiej formie, opis produktów finalnych)
 • wnioski wynikające z realizacji projektu.

 

Osoby do kontaktu

Iwona Iwanicka
Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
tel. 0 –42 638 47 37
e-mail: zdrowie@uml.lodz.pl

Ewa Sprawka
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel. 698 310 203
e-mail:  esprawka@wp.pl